EN
簡體/繁體
搜索结果

相关内容

基因突变越多,Yervoy伊匹单抗/易普利姆玛效果越好

Yervoy伊匹单抗/易普利姆玛是如何被发现的 1990年代,当时在加州大学伯克利分校的艾利森博士和在加州大学 …

Yervoy伊匹单抗/易普利姆玛预防或推迟黑色素瘤患者病情复发效果获肯定

Ipilimumab(Yervoy伊匹单抗/易普利姆玛)是一种单克隆抗体,能有效阻滞一种叫做细胞毒性T细胞抗原 …

用Yervoy伊匹单抗(易普利姆玛)治疗转移黑色素瘤患者活得更长

美国食品和药品监督管理局2011年3月25日批准Yervoy伊匹单抗(Ipilimumab,易普利姆玛)治疗晚 …

Yervoy伊匹单抗临床治疗效果不俗,如何购买Yervoy伊匹单抗?

Yervoy伊匹单抗药品名称/商品名:Ipilimumab/Yervoy(伊匹单抗、易普利姆玛) Yervoy …