EN
簡體/繁體

首款包括儿童AML适应症的药物Mylotarg吉妥珠单抗(Gemtuzumab Ozogamicin)—致泰药业

Mylotarg吉妥珠单抗(Gemtuzumab ozogamicin)用于治疗表达CD33抗原的新诊断急性骨 …

吉妥珠单抗Mylotarg(Gemtuzumab Ozogamicin)+化疗的中位无事件生存期显著长于化疗组

吉妥珠单抗Mylotarg(Gemtuzumab ozogamicin)联合化疗(多柔比星+阿糖胞苷)对新确诊 …

Mylotarg吉妥珠单抗Gemtuzumab Ozogamicin改善总生存期的功效得到证实

Gemtuzumab ozogamicin(音译:吉妥珠单抗;商品名:Mylotarg)是一款治疗白血病的药物 …