EN
簡體/繁體

ZONISADE-ZONISAMIDE ORAL SUSPENSION-唑尼沙胺

【商品名】:ZONISADE
【成份名】:ZONISAMIDE ORAL SUSPENSION

分类:

药品简介

ZONISADE-ZONISAMIDE ORAL SUSPENSION-唑尼沙胺说明书

【Zonisade唑尼沙胺(zonisamide oral suspension)生产厂家】

Azurity Pharmaceuticals, Inc

【Zonisade唑尼沙胺(zonisamide oral suspension)适应症】

ZONISADE可作为辅助治疗,用于治疗16岁及以上癫痫成人和儿童患者的部分性癫痫发作。

Zonisade
【Zonisade唑尼沙胺(zonisamide oral suspension)规格】

唑尼沙胺:100毫克/5毫升。

【Zonisade唑尼沙胺(zonisamide oral suspension)用法用量】

ZONISADE的推荐初始剂量为每天100毫克。根据临床反应和耐受性,剂量可每两周增加100毫克,至每天400毫克。对 ZONISADE每天400mg耐受和需要进一步减少癫痫发作的患者可增加至最大剂量每天600mg。
ZONISADE是口服给药,可以带或不带食物服用。

【Zonisade唑尼沙胺(zonisamide oral suspension)禁忌症】

ZONISADE 禁用于对磺胺类药物或唑尼沙胺过敏的患者。

【Zonisade唑尼沙胺(zonisamide oral suspension)作用机制】

唑尼沙胺发挥抗惊厥作用的确切机制尚不清楚。唑尼沙胺可能通过作用于钠和钙通道而产生这些作用。体外药理学研究表明,唑尼沙胺可阻断钠通道并减少电压依赖性瞬时内向电流(T型Ca2+电流),从而稳定神经元膜。其他体外研究表明,唑尼沙胺 (10-30µg/mL) 抑制突触驱动的电活动而不影响突触后GABA或谷氨酸反应(培养的小鼠脊髓神经元)或[3H]-GABA(大鼠海马切片)的神经元或胶质细胞摄取。因此,唑尼沙胺似乎不会增强GABA的突触活性。唑尼沙胺是一种碳酸酐酶抑制剂。这种药理作用对唑尼沙胺治疗效果的贡献尚不清楚。

【Zonisade唑尼沙胺(zonisamide oral suspension)贮藏】

在20°C至25°C(68°F至77°F)下储存,允许在15°C至30°C(59°F至86°F)范围内偏移。避光。
首次开瓶后30天丢弃未使用的ZONISADE部分。

【Zonisade唑尼沙胺(zonisamide oral suspension)注意事项】

• 对磺胺类药物的潜在致命反应:由于对磺胺类药物(唑尼沙胺是一种磺胺类药物)的严重反应,包括Stevens-Johnson 综合征、tocix表皮坏死松解症、暴发性肝坏死、粒细胞缺乏症、再生障碍性贫血和其他血液恶液质,导致死亡事件发生。
• 严重的皮肤反应:在出现皮疹的第一个迹象时停用ZONISADE,除非显然与药物无关。
• 严重的血液学事件:再生障碍性贫血和粒细胞缺乏症,已报告用唑尼沙胺治疗。
• 嗜酸性粒细胞增多和全身症状的药物反应(DRESS)/多器官超敏反应:DRESS也称为多器官超敏反应,与唑尼沙胺一起发生。
• 儿科患者的少汗症和体温过高:少汗症,有时会导致中暑和住院,在儿科患者中与唑尼沙胺有关。
• 急性近视和继发性闭角型青光眼:如果发生,主要治疗是停用ZONISADE。
• 自杀行为和想法:监测患者的自杀行为想法。
• 代谢性酸中毒:建议对血清碳酸氢盐进行基线和定期测量;酌情考虑减量或停药。
• 停用抗癫痫药物时癫痫发作:逐步停用ZONISADE。
• 致畸性:根据动物数据,可能对胎儿造成伤害。忠告有生殖潜力的女性对胎儿的潜在风险并在 ZONISADE 治疗期间和停药后一个月内使用有效的避孕方法。

【Zonisade唑尼沙胺(zonisamide oral suspension)不良反应】

在对照临床试验中用ZONISADE最常见的不良反应(发生率至少比安慰剂高4%)和显示的频率降序排列是嗜睡、厌食、头晕、共济失调、激动/易怒,以及记忆力和/或注意力困难。

以上资料只供参考,详情请咨询医生建议。更多药品信息可与我们的药剂师客服联系查询!
【温馨提示】

如需要更多Zonisade唑尼沙胺(zonisamide oral suspension)资讯,欢迎与致泰药业联络查询。香港致泰药业是经香港政府卫生署注册的药品批发商,专注于全球新特药品进出口业务。